KIDSWORSHIP

본문 바로가기

Children's Bible

Children's Bible in Pictures3 (New Testament)따갈로그어(Tagalog)

Download PDF Download voice files View video
01. Ang Pagdalaw kay Jesus
02. Ang Pagkapanganak kay Jesu-Cristo
03. Pinagpala ni Jesus ang Maliliit na Bata
04. Mangingisda ng mga Tao
05. Ang Kasalan sa Cana
06. Pinagaling ni Jesus ang isang Paralitiko
07. Pinakain ni Jesus ang 5,000 Tao
08. Ang Mabuting Samaritano
09. Ang Nawawalang Tupa
10. Ang Talinghaga tungkol sa Tatlong Alipin
11. Ang Nawawalang Tupa
12. Ang Mayaman at si Lazarus
13. Si Zaqueo
14. Ang Matagumpay na Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem
15. Ang Kaloob ng Biyuda
16. Si Pedro
17. Ang Pagbato kay Esteban
18. Nakakilala si Saulo sa Panginoon
19. Ang Banal na Hapunan
20. Ipinako sa Krus si Jesus
21. Muling Nabuhay si Jesus
22. Ang mga Unang Mananampalataya

키즈워십주소 : 경기도 남양주시 별내중앙로 26 진영N타워 10층 1003호
전화번호 : 070-8268-9101 E-mail : kidsworship@naver.com
키즈워십의 사전동의 없이 키즈워십 사이트의 정보, 컨텐츠 등을 상업적 목적으로 무단 사용할 수 없습니다.
COPYRIGHT(C) KIDSWORSHIP, ALL RIGHTS RESERVED
X